بخش ارزیابی دوره هشتم

سامانه پایش کیفیت خدمات الکترونیکی و پرتال های دستگاه های اجرایی کشور

پایش و ارزیابی